இறைவனைப் பற்றி இறைமறை

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » இறைவனைப் பற்றி இறைமறை

இறைவன் இருக்கின்றானா? அவன் எத்தகையவன்? அவனது பண்பு நலன்கள் என்ன? அவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே உள்ள உறவு எத்தகையது? அத் தனைக் கேள்விகளுக்கும் இறைவனே விடையளிக்கிறான்.

டாக்டர் குர்ஷீத் அஹ்மத், கூ.ஆ. இர்விங்,

எம்.எம். அஹ்ஸன்

ISBN 978  81 232 0060 9

Quantity

Price: INR 15.00

Loading Updating cart...