இறைத்தூதர்கள் பற்றி இறைமறை

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » இறைத்தூதர்கள் பற்றி இறைமறை

இறைத்தூதர்கள் யார், அவர்களின் இயல்புகள், தகுதிகள், பணிகள் என்ன? இறுதிவேதமான திருக்குர்ஆனே 25 இறைத்தூதர்கள் பற்றிய விளக்கத்தை அளிக்கிறது. இந்நூல் இத்துறையில் ஒரு முன்னோடியாக விளங்குகிறது.

டாக்டர் குர்ஷீத் அஹ்மத், கூ.ஆ. இர்விங்,

எம்.எம். அஹ்ஸன்

ISBN 978  81 232 0115 K

Quantity

Price: INR 12.00

This product has sold out.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *