ஒழுக்க மாளிகை

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Authour » Syed Abul Ala Moududi » ஒழுக்க மாளிகை

படைப்பாளனின் அதிகாரத்தை ஏற்று அவனது ஆணை களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்பதால் மட்டுமே ஒழுக்கரீதியான சமுதாயத்தை அமைக்க முடியும் என்பதை விளக்கும் நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 978  81 232 0026 9

Quantity

Price: INR 15.00

Loading Updating cart...