வட்டி ஒரு கொடுமை

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » சமூக தீர்வுகள் » வட்டி ஒரு கொடுமை

வட்டி பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எவ்வகையிலும் பொருந்தாது என்பதனை நிரூபிக்கும் இந்நூல் அறிவுத் தொடர்பானது! ஆற்றல் மிக்க விளக்கங்கள் தருவது!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 978  81 232 0042 0

Quantity

Price: INR 25.00

Loading Updating cart...