முஸ்லிம் தனியார் சட்டம்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » சமூக தீர்வுகள் » முஸ்லிம் தனியார் சட்டம்

முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தின் நன்மை, அதன் முக்கியத் துவம், அதில் திருத்தங்கள் கொண்டு வருவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் நூல்!

மௌலானா ஷம்ஸ் பீர்ஜாதா

ISBN 978  81 232 0016 1

Quantity

Price: INR 30.00

Loading Updating cart...