ஜமாஅத் கடந்து வந்த பாதை இரண்டாம் தொகுதி

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » இயக்கம் » ஜமாஅத் கடந்து வந்த பாதை இரண்டாம் தொகுதி

ஏகத்துவம், தூதுத்துவம், மறுமை, அனைத்து மக்களும் ஒரே தாய் தந்தையின் வழித்தோன்றல்கள் எனும் உண்மைகளை மனிதன் மனமார ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

இந்தக் கொள்கைகளை ஏற்றுச் செயல்படுத்தும்படி மக்கள் அனைவரையும் அழைக்கவே ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி இயக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

அதன் வரலாற்றின் இரண்டாம் தொகுதியே இந்நூல்.

ISBN 978  81 232 0183 4

Quantity

Price: INR 35.00

This product has sold out.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *