இருளும் ஒளியும்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » இயக்கம் » இருளும் ஒளியும்

அஞ்ஞான சித்தாந்தங்களை ஏற்றுக் கொள்வதால் உருவாகும் நடைமுறைகளுக்கும் இறைநெறியான சத்திய இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்வதால் உருவாகும் நடைமுறைகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை தர்க்கரீதியாக விளக்கும் நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

ISBN 978  81 232 0058 7

Quantity

Price: INR 18.00

Loading Updating cart...