திருமணம்

‘நிகாஹ்’ என்பதன் பொருள், திருமணத்தின் சட்ட நிலை, மணவிலக்கு - தலாக்கின் ஒழுங்கு முறைகள் போன்ற பத்து தலைப்புகளில் திருமணம் பற்றி விரிவாக விளக்கும் நூல்!

முஹம்மத் பின் சாலிஹ் அல் உஸைமீன்

ISBN 978  81 232 0109 2

Quantity

Price: INR 22.00

This product has sold out.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *