சுதந்திரச் சிந்தனைகள்

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » அழைப்பியல் » சுதந்திரச் சிந்தனைகள்

சுதந்திரம் குறித்து மட்டுமல்ல - அடிமைத்தனம், பெண், போர் முறைகள், தமிழர் மரபு, இஸ்லாமிய மார்க்கம் என விரிவான - சுவையான தளங்களில் இயங்கி பல நல்ல கருத்துகள் பதிவுகளாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நூலில் உள்ள ஏழு கட்டுரைகளும் வானவில்லின் நிறங்களைப் போல தனித் தனி வண்ணமும், வனப்பும் கொண்டவைதாம்; எனினும், அந்த ஏழு படைப்புகளையும் ஒருங்கிணைப்பது பிரபஞ்சனின் இஸ்லாமிய அணுகுமுறை...!

பிரபஞ்சன்

ISBN 978 81 232 0140 0

Quantity

Price: INR 12.00

This product has sold out.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *