நெஞ்சோடு… (முதல் தொகுதி)

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » அழைப்பியல் » நெஞ்சோடு... (முதல் தொகுதி)

சின்னச் சின்ன நிகழ்வுகள் - சின்னச் சின்ன சந்திப்புகள் மூலம் பெரிய தத்துவங்களையும் எளிமையாகச் சொல்ல முடியுமா? முடியும் என்று எண்பித்துள்ளது இந்த இனிய நூல்...! அழகியல் கலந்து, உளவியல் புரிந்து, அறவியல் கூறும் அரிய நூல்...!  உங்கள் நெஞ்சோடும் நினைவோடும் உறவாட வருகிறது நெஞ்சோடு...

சிராஜுல் ஹஸன்

ISBN 978  81 232 0168 0

Quantity

Price: INR 60.00

Loading Updating cart...