அன்புள்ள அக்காவுக்கு!

Welcome to IFT-Chennai.org » Products Page » Tamil Books » அழைப்பியல் » அன்புள்ள அக்காவுக்கு!

மனப்போராட்டங்களை, வாழ்வியலை, சுற்றுப்புறத்தை, அதிகாரத்தை, அந்தஸ்தை, அறஇயலை, உலகியலை கடிதங்கள்  - பதில் கடிதங்களாக உலவ வைத்து அதன் விளைவாக ஓர் ஆக்கப்பூர்வ மாற்றத்தை நம் நெஞ்சிலும் - நடைமுறையிலும் நிலவச் செய்யும் கடித நூல்!

மாயில் கைராபாதி

ISBN 978  81 232 0047 1

Quantity

Price: INR 20.00

Loading Updating cart...